Lapatinib v kombinaci s trastuzumabem u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Účinnost trastuzumabu, monoklonální protilátky namířené proti receptoru HER2, byla vzhledem k jeho mechanismu účinku komplementárnímu s lapatinibem hodnocena v mezinárodní randomizované otevřené studii III. fáze klinického hodnocení u žen s HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu o velikosti nad 2 cm (n = 455). V kombinaci s trastuzumabem i. v. (iniciální dávka 4 mg/kg a následně 2 mg/kg) tak byl po dobu 6 týdnů podáván lapatinib v dávce 1 000 mg p. o., nebo byly obě látky podávány v monoterapii, přičemž dávka lapatinibu v tomto případě byla 1 500 mg. V následujících 12 týdnech byl přidán paclitaxel v dávce 80 mg/m2 týdně před definitivním chirurgickým řešením, po kterém byla po dobu jednoho roku podávána adjuvantní léčba, kopírující svým složením předchozí neoadjuvantní léčbu. Primárně sledovaný parametr kompletní odpovědi byl významně četnější u žen léčených kombinací obou látek (51,3 %; 95% CI: 43,1−59,5) ve srovnání s trastuzumabem samotným (29,5 %; 22,4−37,5; p = 0,0001). Mezi oběma skupinami žen léčených monoterapií byl zjištěný rozdíl statisticky nevýznamný (p = 0,34).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky