Ruxolitinib v léčbě myelofibrózy – výsledky studie COMFORT-I

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Ruxolitinib je nově vyvíjený inhibitor Janus kinázy (JAK) 1 a 2, u kterého je popisována účinnost v léčbě myelofibrózy. Ve dvojitě zaslepené klinické studii s randomizovaným uspořádáním nemocných se středně či vysoce rizikovou formou myelofibrózy byl podáván 2x denně per os (n = 155) a porovnáván oproti placebu (n = 154), přičemž primárně hodnoceným ukazatelem byl pokles objemu sleziny alespoň o 35 % v průběhu 24 týdnů, měřený s použitím magnetické rezonance. Tohoto poklesu bylo dosaženo u 41,9 % aktivně léčených osob, kdežto v placebové skupině to bylo pouze o 0,7 % (p < 0,001). Celkem 67 % pacientů, kteří odpověděli na léčbu, mělo setrvalou odpověď i s odstupem 48 týdnů. Přinejmenším 50% zlepšení v celkovém symptomovém skóre ve 24. týdnu bylo dosaženo u 45,9 % aktivně léčených osob ve srovnání s pouhými 5,3 % ze skupiny placeba (p < 0,001). U osob léčených ruxolitinibem byl zaznamenán i nižší počet úmrtí, a sice 13 vs. 24 (HR: 0,50; 95% CI: 0,25−0,98; p = 0,04). Počet nemocných, kteří přerušili léčbu pro výskyt nežádoucích účinků, byl v obou skupinách srovnatelný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky