Navitoclax v léčbě chronické lymfocytární leukemie

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Zvýšená exprese Bcl-2 je charakteristickou známkou chronické lymfocytární leukemie (CLL). Navitoclax působí jako specifický inhibitor Bcl-2, respektive příbuzných proteinů, a ve studiích in vitro působil jako potentní induktor apoptózy leukemických buněk. V nedávné studii I. fáze u pacientů s relabující či refrakterní formou CLL byla hodnocena vedle jeho biologické účinnosti rovněž farmakokinetika a bezpečnost (n = 29). Navitoclax byl perorálně podáván po dobu 14 (10, 110, 200 a 250 mg/d; n = 15) či 21 dnů (125, 200, 250 a 300 mg/d; n = 14) v rámci 21denních cyklů. Lymfocytóza poklesla o více než 50 % u 19 ze 21 pacientů s lymfocytózou při zahájení studie. Mezi 26 nemocnými léčenými navitoclaxem v dávce nad 110 mg/d bylo u devíti (35 %) dosaženo částečné odpovědi a u sedmi byla navozena stabilizace onemocnění po dobu delší než 6 měsíců. Medián doby léčby ve studii činil 7 měsíců a medián přežití bez známek progrese 25 měsíců. Limitujícím faktorem z hlediska pozorované toxicity byla trombocytopenie, jež se vyskytovala v závislosti na dávce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky