Intratekální topotecan v léčbě leptomeningeální leukemie

Číslo: 3 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Ve II. fázi klinického hodnocení byla aktuálně zjišťována účinnost intratekálně podaného topotecanu u dětí s rekurentní či refrakterní leptomeningeální leukemií (n = 22). Při užití dávky adjustované na věk nemocných bylo kompletní odpovědi dosaženo u šesti (38 %) z finálně 16 hodnocených dětí; stabilizace onemocnění se podařilo dosáhnout u osmi (50 %), a u dvou (13 %) došlo k progresi. Medián přežití bez příhody činil 3,1 měsíce (95% CI: 1,6−10,3) a medián celkového přežití byl 18 měsíců (95% CI: 7,3−38,3). Většina zaznamenaných nežádoucích účinky byla mírné až střední intenzity, byť pozorovány byly též poruchy nervového systému 3. stupně závažnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky