Trastuzumab vs. lapatinib v terapii pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trastuzumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti receptoru pro lidský epidermální růstový faktor typu 2 (HER2). V terapii pacientek s metastatickým karcinomem prsu (BC) může být aplikován v monoterapii (po selhání předchozí léčby antracykliny a taxany), nebo v kombinaci s paclitaxelem, docetaxelem či inhibitorem aromatázy (v 1. linii). Naproti tomu lapatinib je malá molekula s duální kinázovou aktivitou (inhibuje receptory pro lidský epidermální růstový faktor typu 1 i 2). V kombinaci s capecitabinem je indikován u nemocných s metastatickým BC, u kterých došlo k progresi po léčbě antracykliny, taxany a trastuzumabem, a v kombinaci s inhibitorem aromatázy v prvoliniové léčbě postmenopauzálních pacientek, u kterých není zvažována chemoterapie.

Optimální léčba nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu a mozkovými metastázami (komentář ke studii)

Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky