Porovnání účinnosti axitinibu a sorafenibu v léčbě pokročilého renálního karcinomu – studie AXIS

Číslo: 5 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Axitinib je nový velmi účinný selektivní inhibitor VEGFR-1, -2 a -3 druhé generace. Blokuje receptor pro VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) v subnanomolárních koncentracích. Jeho relativní účinnost je 50–450krát vyšší než účinnost inhibitorů VEGFR první generace (sorafenibu, sunitinibu a pazopanibu). Od první generace se dále odlišuje selektivitou účinku, na rozdíl od nich neblokuje další cíle, jako jsou receptory pro PDGF (destičkový růstový faktor), b-RAF, KIT a FLT-3.

Studie II. fáze s axitinibem přinesly nadějné výsledky. Ve studii, do které bylo zařazeno 13 pacientů s renálním karcinomem refrakterním vůči léčbě cytokiny, byla četnost objektivních odpovědí na léčbu axitinibem 44 %, medián času do progrese byl 15,7 měsíce a celkové přežití činilo 29,9 měsíce. Míra pětiletého přežití dosáhla 20,6 % (95% CI: 10,9–32,4). V další studii, opět s pacienty s renálním karcinomem refrakterním vůči léčbě cytokiny, provedené v Japonsku, byla četnost objektivních odpovědí na léčbu axitinibem 55 % a medián přežití bez progrese činil 12 měsíců. U pacientů s renálním karcinomem refrakterním vůči léčbě sorafenibem byla četnost objektivních odpovědí na léčbu axitinibem 23 % a medián přežití bez progrese 7,4 měsíce. Tato data ukazují, že by axitinib mohl být účinný ve 2. linii léčby pokročilého renálního karcinomu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky