Přehled systémové léčby metastazujícího karcinomu ledviny

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn

V současné době lze v 1. linii léčby pokročilého renálního karcinomu zvažovat v České republice léčbu sunitinibem, bevacizumabem, temsirolimem, sorafenibem a cytokiny. Potřeba určení optimální léčby pro individuálního pacienta si vyžádala zavedení prognostických kritérií. Nejčastěji se používá pět kritérií definovaných Motzerem (tabulka 1). Na jejich základě pak byly stanoveny rizikové kategorie: nízké, střední a vysoké riziko.

Sunitinib je malá molekula působící jako multikinázový inhibitor. Do randomizované klinické studie III. fáze,1 porovnávající jako dosavadní standard v léčbě renálního karcinomu interferon-α (IFN-α) se sunitinibem, bylo zařazeno 750 pacientů, z nichž 90 % mělo dobrou nebo střední prognózu. Kritériem pro zařazení byl světlobuněčný karcinom. Výsledky studie prokázaly přínos u celkové odpovědi na léčbu, doby do progrese a celkového přežití pacientů léčených sunitinibem. Sunitinib je doporučován do 1. linie léčby pokročilého renálního karcinomu s převahou světlobuněčného typu u pacientů s dobrou a střední prognózou, kde se stal dnes standardem léčby. Nedávné výsledky ze studie s rozšířeným přístupem (expanded access trial) prokazují bezpečnost a účinnost i u podskupiny pacientů s mozkovými metastázami, renálním karcinomem jiného typu než světlobuněčným a pacientů se špatnou prognózou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky