Mechanismus rezistence pfii léčbě renálního karcinomu

Monografie: Renální karcinom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha a Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha

Souhrn

Zhoubné nádory ledvin tvoří asi 1–3 % ze všech maligních onemocnění.1 Incidence zhoubných nádorů ledvin je v celosvětovém měřítku nejvyšší v České republice.2 Nejčastějším zhoubným nádorem ledviny je konvenční, světlobuněčný karcinom, jehož podíl činí více než 70 % všech zhoubných nádorů ledviny. Papilární karcinom ledviny je zastoupen v 10 %, chromofobní karcinom ledviny přibližně v 5 %. Vzácná je varianta karcinomu z Belliniho sběracích kanálků, která tvoří méně než v 1 % všech nádorů. Sarkomatoidní renální karcinom může vznikat ze všech typů renálních karcinomů, a není proto klasifikován jako samostatná jednotka, nýbrž jako známka dediferenciace původního tumoru. Zhoubné mezenchymové nádory jsou v dospělosti velmi vzácné.3,4 Největší evidence o léčebných možnostech je u světlobuněčného karcinomu. U ostatních typů („nesvětlobuněčné karcinomy") jsou údaje vzhledem k menšímu výskytu neúplné.

Nejméně u 60 % světlobuněčných renálních karcinomů je inaktivován von Hippel-Lindauův gen (VHL). VHL gen zodpovídá za syntézu VHL proteinu (pVHL), který je kritickou komponentou buněčné signální cesty, zajišťující dostupnost kyslíku pro genovou expresi regulovanou transkripčním faktorem HIF (hypoxií indukovaný faktor). Objev vztahu VHL supresorového genu, hypoxií indukovaného faktoru 1-α (HIF1-α) a vaskulárního endoteliálního faktoru (VEGF – vascular endothelial growth factor) v patogenezi konvenčního renálního karcinomu umožnil identifikovat klíčové signální cesty pro cílenou léčbu, včetně možných mechanismů rezistence.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky