Myelodysplastický syndrom – historie, klasifikace, epidemiologie; novinky v patogenezi z posledních let

Monografie: Myelodysplastický syndrom / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Hematologie
Autoři: Doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
Autoři - působiště: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

K nadpisu i obsahu sdělení je třeba upozornit, že kromě historie se naše znalosti o myelodysplastickém syndromu (MDS) neustále vyvíjejí a mění. Platí to pro všechny onkohematologické choroby, ale pro heterogenní skupinu MDS zvlášť. Je prakticky nemožné v záplavě informací uvést všechny prověřené poznatky i poznatky nové, zejména v patogenezi MDS.

Většina sdělení o MDS začíná definicí. Stručně definujeme MDS jako heterogenní skupinu klonálních krevních onemocnění, charakterizovaných inefektivní hemopoezou, periferní cytopenií a rizikem vývoje do akutní myeloidní leukemie (AML). Ke vzniku MDS vedou různé defekty v oblasti genomu pluripotentní kmenové buňky; vývoj onemocnění je postupný. Převážná většina případů MDS je tzv. primárních (neznámého původu). Malé procento, důležité pro pochopení etiopatogeneze MDS, je sekundární MDS po působení mutagenů různého původu na hemopoetickou kmenovou buňku. Dnes jsme si zvykli dělit MDS na MDS s nízkým rizikem (MDS low risk), což je časná fáze MDS, a MDS s vysokým rizikem (MDS high risk) do transfiormace do AML, pozdní fáze MDS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky