Histopatologická a molekulární charakteristika a diagnostika gastrointestinálních stromálních tumorů

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Mgr. Alena Augustiňáková
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Autoři - působiště: Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn

Gastrointestinální stromální tumory (GIST) tvoří skupinu mezenchymálních nádorů, které mají některé společné celulární rysy s intersticiálními Cajalovými buňkami (ICC) trávicího ústrojí a tyto buňky nebo jejich prekursory jsou považovány za fyziologické protějšky nádorově transformovaných buněk GIST. Toto pozorování je založeno na expresi molekul KIT (CD117) a CD34 u ICC a buněk GIST, a také na skutečnosti, že mnohotné a familiární formy GIST vznikají v terénu difuzní hyperplazie Cajalových buněk.1 Z molekulárního pohledu i po stránce exprese proteinů jsou GIST nejlépe charakterizovány expresí transmembránového proteinu KIT (CD117).2 Exprese proteinu KIT je detekována až u 95 % GIST.3 Během let výzkumu se ukázalo, že konstitutivní aktivace proteinu KIT hraje významnou patogenetickou úlohu při vzniku některých nádorů, včetně GIST. Na patogenezi GIST se kromě proteinu KIT podílí ještě jeden receptor, a to PDGFR-α (platelet-derived growth factor receptor alpha). Aktivace obou těchto receptorů probíhá nezávisle na přítomnosti jejich ligandů, prostřednictvím aktivačních (gain of function) mutací příslušných genů c-kit a pdgfr-α.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky