Léčba pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Monografie: Aktuální pohled na léčbu GIST / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole, Praha

Souhrn

Incidence gastrointestinálního stromálního tumoru (GIST) se v poslední době zvyšuje, a to nejen díky rozvoji imunohistochemické patologické diagnostiky. GIST tvoří odhadem pouze 0,2–0,5 % nádorů gastrointestinálního traktu (GIT), na druhou stranu představuje až 80 % mezenchymálních primárních nádorů GIT. GIST patří mezi nádory zvláště refrakterní vůči chemoterapii i radioterapii – historicky býval uváděn počet léčebných odpovědí (RR – response rate) na chemoterapii na bázi antracyklinů v monoterapii nebo spolu s ifosfamidem pod 10 %. Trvání léčebných odpovědí bylo velice krátké, pohybovalo se jen mezi 2 a 5 měsíci. V současné době nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti radioterapie. GIST je charakterizován častou přítomností tyrosinkinázových receptorů – prakticky u všech nádorů (cca v 95 %) přítomností receptoru tyrosinkinázy KIT (CD117) a receptoru pro destičkový růstový faktor (PDGFR). Nádorové buňky GIST nesou často (v asi 70 %) na svém povrchu také receptor CD34. Tato charakteristika ukazuje na pravděpodobný původ tohoto nádoru – mateřskou intersticiální Cajalovu buňku převodního systému hladké svaloviny GIT. Nádor je nejčastěji primárně diagnostikován v oblasti žaludku (cca 50 %), dále v oblasti tenkého střeva (cca 25 %). Méně častou primární lokalizací je rektum a tlusté střevo (10 %), vzácnými primárními lokalizacemi jsou jícen, omentum a peritoneum (celkem 15 %). Prognóza pacientů po radikálním chirurgickém odstranění tumoru je odvozena od prognostických faktorů. Paliativní desobstrukční výkony či resekce chronicky krvácejících tumorů se běžně s paliativním záměrem provádějí, ale cytoredukční výkony provedené od počátku s cílem zmenšit, ale neodstranit tumor se u pokročilé nemoci v současné době jednoznačně nedoporučují. Tyto výkony v éře biologické terapie nenabízejí porovnatelné prodloužení celkového přežití, a naopak zvyšují morbiditu nebo oddalují zahájení biologické léčby. V současné době je u lokálně pokročilé nemoci zkoumána možnost léčby neoadjuvantní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky