Je adjuvantní léčba trastuzumabem u malých nádorů prsu HER2-pozitivních vhodná?

Monografie: Biologická léčba HER2/neu-pozitivních solidních nádorů / 2010 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn

HER2-pozitivita je u pacientek s karcinomem prsu významným negativním prognostickým faktorem, a to jak v případě pokročilého onemocnění, tak u onemocnění časného. Zároveň je ale významným prediktivním faktorem účinnosti léků cílených právě na blokádu receptoru HER2. Současné analýzy ukazují, že přežití nemocných s HER2-pozitivním karcinomem prsu je při léčbě trastuzumabem přinejmenším srovnatelné s přežitím žen s HER2-negativním onemocněním.

Na výročním kongresu Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) v roce 2005 byla publikována data studie HERA a společná analýza studií N98 1 a B- 1 a koncem téhož roku v San Antoniu i výsledky studie BCIRG 006. Všechny tyto studie hodnotily přidání trastuzumabu k adjuvantní chemoterapii ve srovnání se samotnou chemoterapií a s vysokou statistickou i klinickou významností prokázaly zlepšení přežití bez nemoci i celkového přežití. Adjuvantní podání trastuzumabu pak bylo velmi rychle registrováno a zavedeno do praxe jak v USA, tak v Evropě. Dnes je trastuzumab standardní součástí adjuvantní léčby většiny nemocných s HER2-pozitivními nádory.

Existuje však poměrně početná skupina pacientek, u kterých se dosud o adjuvantní léčbě trastuzumabem neuvažovalo. Jde o nemocné s nádory ≤ 1 cm (pT1a, pT1b) a s negativními uzlinami (pN0). U nemocných s malými nádory je obecně riziko relapsu považováno za velmi nízké a v mnoha případech se neuvažuje ani o adjuvantní chemoterapii. V doporučeních ze St. Gallen1 však již samotná HER2-pozitivita řadí pacientky do skupiny nejméně středního rizika, při kterém je doporučována adjuvantní léčba včetně zvážení adjuvantní chemoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky