První zkušenosti s léčbou pankreatických neuroendokrinních tumorů sunitinibem

Monografie: Neuroendokrinní nádory / 2011 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková
Autoři - působiště: II. interní a hematoonkologická klinika FN, Brno

Souhrn

Neuroendokrinní tumory (NET) pankreatu patří mezi pomalu rostoucí a raritní nádorová onemocnění. Přesto i jejich incidence v posledních letech vzrůstá. V USA se uvádí asi 1 000 nových případů ročně.

Většina nemocných přichází s již pokročilým či metastatickým onemocněním. V době diagnózy má asi 22 % pacientů postižení regionální, v 64 % se vyskytují vzdálené metastázy. Terapie metastatického onemocnění je kombinací individuálně volených postupů. Je možné využít lokální metody chirurgické (debulking), ablativní (například radiofrekvenční ablace), či metody chemoembolizace. K systémové terapii se využívá hormonální blokace (analoga somatostatinu), imunoterapie (interferon-α), systémová chemoterapie (5-fluorouracil, streptozotocin, epirubicin, vepesid).

Nejnovější možností léčby metastatických NET je bioterapie. V klinických studiích byla prokázána účinnost everolimu, sunitinibu či bevacizumabu. Dobře diferencované pankreatické NET mají nízkou mitotickou aktivitu (Ki-67 je nižší než 2 %), vysokou hladinu BCL-2, vysokou expresi MRG a zvýšenou expresi receptorů EGF, PDGF, IGF-1 a VEGF – z toho vyplývá nízká účinnost chemoterapie v porovnání s účinností multikinázových inhibitorů. Účinnost sunitinibu byla prokázána v randomizované dvojitě zaslepené studii III. fáze kontrolované placebem, která byla publikována na konferernci ASCO 2010. Tato studie prokázala prodloužení doby do progrese i prodloužení celkového přežití. Stala se tak registrační studií pro registraci sunitinibu v léčbě pankreatických NET v Evropě i v USA.

První zkušenosti s léčbou pankreatických neuroendokrinních tumorů v České republice jsou prezentovány formou kazuistik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky