Pazopanib ve srovnání se sunitinibem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým renálním karcinomem – studie COMPARZ

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pazopanib a sunitinib jsou perorálně podávané multikinázové inhibitory s malou molekulou schválené k léčbě metastatického renálního karcinomu (RCC) a sarkomů měkkých tkání (pazopanib), resp. pankreatických neuroendokrinních tumorů a gastrointestinálních stromálních tumorů (sunitinib). U obou těchto léků byl ve studiích III. fáze u pacientů s pokročilým/metastatickým RCC prokázán přínos z hlediska prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS) – u pacientů léčených pazopanibem došlo k prodloužení PFS na 9,2 měsíce (v placebové skupině činilo PFS 4,2 měsíce; HR: 0,46) a u nemocných léčených sunitinibem na 11 měsíců (vs. v rameni interferonu- α činilo PFS 5 měsíců; HR: 0,42).2,3 V analýze McCanna, nepřímo porovnávající tyto dva léky, bylo zjištěno srovnatelné PFS, avšak rozdílný profil nežádoucích účinků – podávání pazopanibu bylo provázeno nižším výskytem únavy, hand-foot syndromu a stomatitidy, zatímco při léčbě sunitinibem byl zaznamenán nižší výskyt abnormalit jaterních testů.4 Přímé porovnání účinnosti a snášenlivosti pazopanibu a sunitinibu však dosud nebylo provedeno.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky