Dlouhodobá účinnost a bezpečnost natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou a význam výchozích charakteristik – aktualizované výsledky studie TOP

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Natalizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti α4-integrinu. Účinnost natalizumabu v monoterapii u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRMS) byla demonstrována ve dvouleté studii III. fáze AFFIRM, přičemž přínos této léčby byl patrný ve všech předem specifikovaných podskupinách pacientů – tedy např. nezávisle na věku, pohlaví, četnosti výskytu relapsů v období před zahájením studie, výši skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale) nebo počtu lézí na magnetické rezonanci (MR). Natalizumab byl účinný rovněž u nemocných s vysokou aktivitou nemoci, avšak nejvyšší účinnost byla prokázána u pacientů s nižšími hodnotami skóre EDSS vstupně a u dosud neléčených nemocných.

Údajů o dlouhodobých výsledcích léčby natalizumabem u pacientů s RRMS je zatím poměrně málo. Postupně jsou však shromažďovány prostřednictvím observačních programů, mezi něž patří také studie TOP (Tysabri Observational Program). Nábor nemocných do této studie byl zahájen v roce 2007; plánováno je zařazení více než 4 500 pacientů, kteří budou sledováni po dobu 10 let. Zde jsou prezentovány výsledky studie TOP k prosinci 2011.

Komentář ke studii

MUDr. Eva Krasulová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky