Lurasidon: nové atypické antipsychotikum

Číslo: 6 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Lurasidon je nové atypicky působící antipsychotikum, vyznačující
se vysokou afinitou k receptorům D2, 5-HT2A a 5-HT7.
Jeho účinnost v dávce 120 mg 1x denně (n = 150) byla aktuálně
porovnávána se ziprasidonem 80 mg 2x denně (n = 151)
u stabilizovaných a ambulantně léčených osob se schizofrenií či
schizoafektivní poruchou. Počet osob přerušivších léčbu během
studie pro nežádoucí účinky byl v obou jejích ramenech srovnatelný.
Léčba lurasidonem a ziprasidonem byla provázena nevýznamným
poklesem tělesné hmotnosti a koncentrace celkového
cholesterolu. Zlepšení hodnocené pomocí škály PANSS bylo
patrné v obou skupinách, a sice –4,1 vs. –1,6 v 1. týdnu
(p = 0,02); v dalších hodnocených intervalech již nebyl rozdíl
mezi oběma látkami signifikantní.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky