Rivaroxaban v léčbě fibrilace síní

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 2
prof. MUDr. Lenka Špinarová, CSc. 1
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. 1
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno, LF MU a ICRC Brno
2 Interní kardio-angiologická klinika, FN u sv. Anny, ICRC a LF MU, Brno
Klíčová slova: fibrilace síní, rivaroxaban, cévní mozková příhoda, krvácení

Souhrn

Antikoagulační léčba je nezbytnou součástí terapie fibrilace síní, a to všech jejích typů. Základem této léčby je podávání antagonistů vitaminu K, v našich podmínkách warfarinu. Tato léčba vyžaduje přísné monitorování pomocí INR, přičemž INR < 2,0 znamená neúčinnou léčbu a INR > 3,0 velké riziko krvácení. American Heart Association označila studie s léky, které mají nahradit warfarin u nemocných s fibrilací síní, za jeden z deseti nejvýznamnějších objevů roku 2010. Jedná se o studie RE-LY, ROCKET AF a AVERROES a léky dabigatran, rivaroxaban a apixaban.

Rivaroxaban, přímý kompetitivní inhibitor faktoru Xa, byl hodnocen ve studii ROCKET AF. Do studie bylo zařazeno 14 246 pacientů s fibrilací síní, v České republice se jí účastnilo 598 nemocných. Rivaroxaban byl non-inferiorní, resp. po dobu léčby účinnější v prevenci cévní mozkové příhody v porovnání s warfarinem, nezvyšoval počet krvácení a snížil výskyt nejobávanějších forem krvácení, jako je krvácení fatální, intrakraniální a krvácení do kritického orgánu. Podle statistického plánu byla nejprve stanovena non-inferiorita v tzv. per- -protocol on-treatment populaci. Počet cévních mozkových příhod (CMP) a embolizací byl 1,71/100 pacientoroků při léčbě rivaroxabanem a 2,16/100 pacientoroků při léčbě warfarinem (p < 0,001 pro non-inferioritu). Dále byla stanovena superiorita v tzv. safety on-treatment populaci. Počet CMP a embolizací byl 1,7/100 pacientoroků při léčbě rivaroxabanem a 2,2/100 pacientoroků při léčbě warfarinem (p = 0,02 pro superioritu). Výskyt hlavních bezpečnostních parametrů byl shodný mezi skupinami, ale rivaroxaban snížil počet nejobávanějších forem krvácení. Studie ROCKET AF tak prokázala non-inferioritu rivaroxabanu oproti warfarinu (snížení výskytu CMP a systémové embolizace o 21 % při léčbě bez zvýšení rizika krvácení), a ukázala alternativu k warfarinu i u polymorbidních nemocných s fibrilací síní a vysokým rizikem, neboť v této studii mělo asi 87 % pacientů skóre CHADS2 ≥ 3! Rivaroxaban snížil riziko nejobávanějších forem krvácení, jako je krvácení fatální a intrakraniální.

Rivaroxaban je v České republice schválen pod názvem Xarelto, pro nemocné s fibrilací síní a nesníženými renálními funkcemi je doporučená dávka 20 mg 1x denně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky