Pacientka s adenokarcinomem rektosigmatu generalizovaným do plic léčená bevacizumabem v 1. linii

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Marta Holíková
Autoři - působiště: Komplexní onkologické centrum – Oddělení klinické onkologie, KN Liberec

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je druhou nejčastější malignitou jak u žen, tak u mužů. Podíl nemocných zachycených v časných stadiích je oproti jiným diagnózám velmi malý, hlavní příčinou tohoto jevu je jistě nedostatečný screening. Většina pacientů tak přichází v pokročilém stadiu onemocnění, často s primárně generalizovaným tumorem.

Standardním postupem 1. linie systémové léčby metastazujícího CRC (mCRC) je paliativní chemoterapie zahrnující režimy s 5-FU (bolus nebo dlouhodobá infuze 24/48 hodin) nebo capecitabinem, které jsou podávány v kombinaci s oxaliplatinou nebo irinotecanem (FOLFIRI, FOLFOX, XELOX). U pacientů v těžším stavu, kteří nejsou schopni agresivní léčby, lze podat kombinaci FUFA či capecitabin v monoterapii. Další léčebnou možností, která jako jediná může zlepšit přežití pacienta, je radikální chirurgický výkon – resekce metastáz. Pro pacienty ve IV. klinickém stadiu je dále k dispozici cílená biologická léčba. Humanizovaná monoklonální protilátka namířená vůči VEGF bevacizumab vede kromě inhibice novotvorby cév v nádoru k regresi přítomných VEGF-dependentních nádorových cév a normalizaci cév VEGF-independentních. Druhým terčem pro cílenou léčbu mCRC je receptor pro EGF (EGFR). V klinické praxi se používají dvě monoklonální protilátky proti EGFR – chimerická protilátka cetuximab a plně humanizovaná protilátka panitumumab. Jejich podávání je ale závislé na mutaci genu KRAS – asi 40 % pacientů s mCRC má v genu KRAS mutaci a u těchto pacientů je blokáda EGFR neúčinná. Dalšími možnostmi pro personalizovanou léčbu u nemocných s mCRC budou výhledově aflibercept, regorafenib a cediranib.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky