Zkušenost s podáním kombinace cetuximab + FOLFIRI u pacienta s metastazujícím kolorektálním karcinomem

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Michal Vočka
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Již řadu let je Česká republika spolu se Slovenskem a Maďarskem na čele žebříčku výskytu kolorektálního karcinomu, přičemž přibližně čtvrtina pacientů je diagnostikována ve stadiu generalizace. V posledních letech došlo k významnému prodloužení celkového přežití pacientů s generalizovaným kolorektálním karcinomem, a to zejména díky kombinovaným chemoterapeutickým režimům a přidání cílené léčby.

V rozhodovacím procesu volby nejvhodnějšího terapeutického postupu je důležité vybrat optimální léčebný záměr. V případě potenciálně kurativního oligometastatického postižení u pacienta v dobrém výkonnostním stavu je cílem terapie zmenšení nádoru a následná resekce. V případech mnohočetného, často multiorgánového metastatického postižení, při rychlé progresi nebo symptomatickém onemocnění u pacientů v dobrém výkonnostním stavu je cílem maximální prodloužení doby do progrese, prodloužení celkového přežití a zmírnění symptomů. U výše jmenovaných skupin nemocných je léčbou první volby kombinovaná chemoterapie + cílená biologická léčba (monoklonální protilátky anti-EGFR nebo anti-VEGF) dle výsledku vyšetření genu KRAS. Vysokého počtu objektivních léčebných odpovědí je možné dosáhnout též při použití trojkombinace cytostatik („triplet"), ale na úkor nárůstu nežádoucích účinků. Přelomem pro volbu cílené anti-EGFR biologické léčby byl průkaz prediktivního významu mutace onkogenu KRAS (negativní prediktor). Zahájení anti-EGFR léčby bez znalosti stavu KRAS je nepřípustné.

Poslední skupinou nemocných jsou pacienti s mnohočetným multiorgánovým postižením ve špatném výkonnostním stavu s řadou komorbidit, u nichž by hlavním cílem mělo být zlepšení, resp. udržení kvality života (symptomatická úleva). V takovýchto případech je na zvážení indikace monoterapie či dvojkombinace cytostatik, cílené terapie v kombinaci či v monoterapii nebo jen podpůrná léčba s maximálním důrazem na kvalitu života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky