regorafenib

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek
Autoři - působiště: Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: regorafenib, metastatický kolorektální karcinom, gastrointestinální stromální tumor, studie CORRECT, studie GRID

Souhrn

Regorafenib je nový perorální multikinázový inhibitor, který blokuje větší počet signálních drah (kinázy receptorů celé rodiny VEGFR, kinázu receptoru pro PDGF-β, mutované onkogenní kinázy KIT, RET, BRAF a p38 MAP). Mechanismus účinku regorafenibu jej předurčuje pro použití u výrazně předléčených pacientů, u nichž po aplikaci několika linií protinádorové léčby mohlo dojít v nádorových buňkách k aktivaci řady dalších patologických signálních drah. Po schválení regulačními orgány v EU bude regorafenib indikován pro použití u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž byly vyčerpány veškeré možnosti systémové léčby (jeho účinnost v této indikaci byla prokázána ve studii CORRECT), a u pacientů s pokročilým gastrointestinálním stromálním tumorem, jejichž onemocnění progredovalo po léčbě imatinibem a sunitinibem (jeho účinnost v této indikaci byla doložena ve studii GRID). Výzvami do budoucna jsou identifikace biomarkerů predikujících účinnost regorafenibu a ověření možnosti použití regorafenibu u jiných typů malignit.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky