Současné možnosti využití lapatinibu u HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: receptor HER2, karcinom prsu, lapatinib, trastuzumab

Souhrn

Pacientky s karcinomem prsu, jehož buňky zvýšeně exprimují receptor HER2, mají sice horší prognózu, nicméně je u nich možné využít biologickou léčbu monoklonální protilátkou proti HER2 trastuzumabem či tyrosinkinázovým inhibitorem lapatinibem. Obě léčiva blokují dostředivou signalizační kaskádu receptoru HER2 (v případě lapatinibu je inhibována také signalizační dráha receptoru EGFR), což vede k blokádě proliferace, invaze a metastazování nádorových buněk. Účinnost a vhodnost podání lapatinibu byla prokázána u nemocných s hormonálně dependentním metastatickým karcinomem prsu s overexpresí HER2, u nichž nedochází k rychlé progresi onemocnění a které nemají symptomy nebo nemají viscerální metastázy (kombinace lapatinibu s letrozolem) a ve 2. linii paliativní léčby po selhání trastuzumabu (kombinace lapatinibu s capecitabinem). Především u pacientek s kontraindikací chemoterapie se jeví jako nadějná také neoadjuvantní léčba kombinací trastuzumabu a lapatinibu (studie NeoALTTO). Jak dokládá studie LANDSCAPE, lapatinib může být vzhledem ke své malé molekule výhodný rovněž u nemocných s mozkovými metastázami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky