Nová éra sekundární prevence: rivaroxaban u pacientů s akutním koronárním syndromem

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC 1
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. 2
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika FN Brno, LF MU a ICRC, Brno
2 Interní kardio-angiologická klinika FN u sv. Anny, LF MU a ICRC, Brno
Klíčová slova: akutní koronární syndrom, antikoagulační léčba, rivaroxaban

Souhrn

Za posledních 20 let bylo provedeno a publikováno několik klinických studií, v nichž byla hledána účinnější antiagregační léčba nemocných po akutním koronárním syndromu. Byla prezentována data s prasugrelem a ticagrelorem – účinnými a bezpečnými antiagregancii. Přidávání antikoagulační léčby k antiagregační léčbě v éře warfarinu nebylo úspěšné.

American Heart Association označila studie s léky, které mají nahradit warfarin u nemocných s fibrilací síní, za jeden z 10 nejvýznamnějších objevů roku 2010. Jsou to studie RE-LY, ROCKET AF a AVEROES. Studie ROCKET AF prokázala u 14 246 nemocných trend ke snížení výskytu cévních mozkových příhod a systémové embolizace při léčbě rivaroxabanem oproti warfarinu bez zvýšení rizika krvácení. Počet příhod na 100 pacientoroků byl 1,71 při léčbě rivaroxabanem a 2,16 při léčbě warfarinem (p < 0,001 pro non-inferioritu).

Studie ATLAS ACS 2-TIMI 51 zkoumala účinky přidání malé dávky rivaroxabanu v léčbě pacientů s akutním koronárním syndromem ke standardní antiagregační léčbě. Do studie bylo zařazeno 15 526 nemocných s akutním koronárním syndromem, kteří dostávali po dobu v průměru 13 měsíců rivaroxaban 2,5 mg nebo 5,0 mg 2x denně, nebo placebo.

Rivaroxaban signifikantně snížil primární sledovaný ukazatel ve srovnání s placebem – 8,9 % vs. 10,7 % (p = 0,008), se signifikantním zlepšením pro obě dávky – 2,5 mg (p = 0,02) a 5 mg (p = 0,03) – což celkově znamená snížení o 16 %. Podávání rivaroxabanu v dávce 2,5 mg 2x denně snížilo výskyt úmrtí z kardiovaskulárních příčin (p = 0,002) i počet úmrtí celkově (p = 0,002). Rivaroxaban ve srovnání s placebem zvýšil výskyt krvácivých komplikací, které nebyly spojeny s bypassovou operací (p < 0,001), i intrakraniálních krvácení (p = 0,009). Dávka 2,5 mg 2x denně byla provázena menším výskytem fatálních krvácení než dávka 5,0 mg 2x denně (p = 0,04).

U pacientů s akutním koronárním syndromem tak rivaroxaban snížil výskyt složeného sledovaného ukazatele úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Rivaroxaban zvýšil výskyt velkých i intrakraniálních krvácení, nezvýšil však výskyt fatálních krvácení ani fatálních intrakraniálních krvácení.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky