Individuálně stanovené léčebné cíle u starších pacientů s diabetes mellitus 2. typu s použitím vildagliptinu – studie INTERVAL

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Prevalence diabetes mellitus 2. typu u starších osob celosvětově narůstá, u osob nad 65 let činí 18–20 %. Léčba diabetu 2. typu u starších pacientů představuje zvláštní problém, neboť tito pacienti jsou více ohroženi nemocností a úmrtností ve spojení s diabetem, mikro- a makrovaskulárními komplikacemi, tělesným zneschopněním, kognitivním postižením a celkově mají chatrné zdraví. Na druhou stranu jsou starší pacienti s diabetem 2. typu náchylnější ke komplikacím hypoglykemie. Rozhodování o léčbě je tedy značně obtížné, v důsledku čehož u více než poloviny starších pacientů s diabetem 2. typu není dosahováno obecně doporučovaných cílů úpravy glykemie (tj. glykovaný hemoglobin A1c [HbA1c] < 7 % podle DCCT, tj. < 5,4 % podle IFCC); tento cíl je ovšem nyní podrobován důkladnému ověřování.

Nejnovější doporučení zdůrazňují individualizované stanovování cílové hodnoty HbA1c na základě charakteristik pacienta a navrhují spíše méně přísnou péči u starších pacientů s ohledem na omezenou očekávanou dobu dožití. Tato doporučení ovšem většinou vycházejí z údajů extrapolovaných od pacientů mladších než 70 let s diabetem 2. typu, neboť starší pacienti jsou z většiny randomizovaných klinických studií vylučováni, a účinky nejvhodnějších léčebných režimů a úpravy glykemie nejsou tedy u této nejstarší skupiny obyvatelstva příliš objasněny. Chybějí též studie, v nichž by byly použity individuálně stanovené cíle nebo hodnocení snášenlivosti kterékoliv individualizované léčby.

Ve studii INTERVAL byla hodnocena dosažitelnost výzkumníky stanovených individualizovaných léčebných cílů v období 24 týdnů u starších pacientů s diabetem 2. typu (dosud neléčených perorálními antidiabetiky nebo léčených s nedostatečným výsledkem) přidáním jediného perorálního přípravku. Tím byl vildagliptin (selektivní inhibitor dipeptidylpeptidázy- 4 [DPP-4]) s ohledem na jeho prokázanou účinnost a bezpečnost u starších pacientů s diabetem 2. typu.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky