Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu a systémového anaplastického velkobuněčného lymfomu

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: brentuximab vedotin, klasický Hodgkinův lymfom, anaplastický velkobuněčný lymfom, neuropatie

Souhrn

Brentuximab vedotin je chimérická anti-CD30 monoklonální protilátka s navázaným mikrotubulárním inhibitorem – monomethylauristatinem E. Výsledky studie II. fáze u výrazně předléčených nemocných s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem prokázaly velmi nadějné výsledky. Celková léčebná odpověď byla 75 %, u 34 % bylo dosaženo kompletní remise. U nemocných s relabujícím nebo refrakterním systémovým anaplastickým CD30-pozitivním velkobuněčným lymfomem (72 % bylo ALK-negativních) bylo ve studii II. fáze dosaženo celkové léčebné odpovědi v 86 % při dosažení 57 % kompletních remisí. Toxicita léčby byla přijatelná, hlavním problémem je u většiny nemocných reverzibilní periferní senzorická neuropatie. Na základě těchto mimořádně příznivých výsledků obdržel v srpnu 2011 brentuximab vedotin schválení FDA, v roce 2012 pak schválení EMA. Standardní dávkování je 1,8 mg/kg v intervalech 3 týdnů, maximálně 16 cyklů léčby. V současné době probíhají klinické studie jak v 1. linii léčby, tak před autologní transplantací a po ní u relabujících nemocných. Tyto studie by měly ukázat optimální roli tohoto léku v léčbě lymfomů. Brentuximab vedotin může znamenat po dlouhé době nový milník v léčbě pacientů s Hodgkinovým a CD30-pozitivním anaplastickým velkobuněčným nehodgkinským lymfomem s relabujícím nebo refrakterním onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky