Léčba pokročilých nádorů kolorekta

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Pavel Vítek, Ph.D.
Autoři - působiště: 1. LF UK a Proton Therapy Center Czech, Praha
Klíčová slova: kolorektální karcinom – chemoterapie – biologická léčba

Souhrn

Metastatický proces postihuje cca 50 % nemocných s kolorektálními nádory typu karcinomu (CRCA). V posledním desetiletí se rychle rozvíjí možnosti chemoterapie, biologické léčby i chirurgických výkonů. Výsledkem kombinované léčby je prodloužení mediánu přežívání do 2 let od generalizace a současně snížení indexu mortalita/incidence těsně pod hodnotu 0,5. Optimální postup, sekvence a kombinace chirurgických výkonů, chemoterapie a biologické léčby nejsou jednoznačné. Léčba pokročilého CRCA představuje kontinuum, v němž se postupně vystřídají léčebná schémata několika řad, obvykle tří. Úloha chirurgického výkonu spočívá v kompletním odstranění metastáz (event. původně inoperabilního primárního nádoru), kdykoliv je dosaženo operability. V této souvislosti vzniklo nové pojetí chemoterapie a biologické léčby jako „konverzní terapie" efektem směřující k chirurgickému výkonu. Pro léčbu od 1. do 3. linie a pro konverzní terapii je k dispozici omezené spektrum tří základních skupin cytostatik – fluorované pyrimidiny, oxaliplatina a irinotecan a rostoucí spektrum prostředků biologické terapie. Ideální doba konverzní terapie je do 3 měsíců.

V terapii 1. linie u onemocnění bez výhledu na chirurgický výkon prokázalo největší účinek až 5 režimů kombinujících základní triádu cytostatik s biologickou léčbou blokátory EGFR (cetuximab, panitumumab) nebo protilátkovým blokátorem VEGF (bevacizumab). Mezi režimy nejsou významné rozdíly v účinnosti. Jsou ale varianty a kombinace s menší účinností a vyšší toxicitou (kupř. bolusový 5-fluorouracil, režim Xel Iri ). Pro terapii druhé řady zůstává stejné spektrum účinných látek, režimy představují variace alternativní k použitým schématům první řady. Možností pro terapii druhé řady je i prodloužení blokády VEGF. V terapii třetí řady se uplatňují prostředky biologické léčby – ziv-aflibercept, regorafenib. Nástup biologické léčby umožňuje predikci účinku a stratifikaci, resp. výběr nemocných podle biomarkerů. Jejich využití je zatím omezené. Standardně lze predikovat účinek blokátorů EGFR podle mutace nebo „wild type" (WT) KRAS. Potenciál dalších biomarkerů je rozsáhlý, jejich kombinací (kupř. BRAF, NRAS, KRAS, HRAS) lze identifikovat skupinu nemocných s výrazným účinkem kombinované léčby. Stratifikace nemocných klade nové nároky na klinický výzkum v pojetí „medicíny založené na důkazech".

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky