Účinek everolimu na progresi metastatického postižení skeletu u pacientek s karcinomem prsu – subanalýza studie BOLERO-2

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

U pacientek s karcinomem prsu (BC) dochází poměrně často ke vzniku a šíření metastáz ve skeletu. Při něm se uplatňuje především stimulace proliferace spících nádorových buněk růstovými faktory uvolňovanými v průběhu remodelace kostí a osteolytické působení faktorů secernovaných buňkami BC. Nepříznivý vliv na skelet má navíc i hormonální terapie BC, především podávání nesteroidních inhibitorů aromatázy (IA) – IA působí antiestrogenně, přičemž estrogenní deplece je spojena se zvýšením kostní resorpce, poklesem denzity kostního minerálu (BMD) a zvýšením rizika zlomenin. Everolimus je inhibitor kinázy mTOR, který byl nedávno schválen k léčbě nemocných s pokročilým HER2-negativním BC s pozitivitou hormonálních receptorů (HR) předléčených nesteroidními IA. Aktivace signalizační kaskády mTOR je totiž zřejmě klíčovým mechanismem při vzniku rezistence vůči hormonální léčbě; kromě toho se tato dráha patrně uplatňuje i při diferenciaci osteoblastů a přežívání osteoklastů. V preklinických modelech bylo dále prokázáno, že inhibice mTOR snižuje dozrávání osteoklastů a zvyšuje jejich apoptózu a že podávání everolimu omezuje úbytek kostní hmoty vyvolaný estrogenní deprivací. Tyto poznatky tak podnítily testování účinku everolimu na skelet u pacientek s BC.

Komentář ke studii

MUDr. Lucie Betlachová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky