Axitinib vs. sorafenib ve 2. linii léčby pokročilého renálního karcinomu – aktualizovaná data ze studie III. fáze

Číslo: 5 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Axitinib je nový velmi účinný selektivní inhibitor VEGFR-1, -2 a -3 druhé generace. Blokuje receptor pro VEGF (vaskulární endoteliální růstový faktor) v subnanomolárních koncentracích. Jeho relativní účinnost je 50–450krát vyšší než účinnost inhibitorů VEGFR první generace (sorafenibu, sunitinibu a pazopanibu). Od první generace se dále odlišuje selektivitou účinku, na rozdíl od nich neblokuje další cíle, jako jsou receptory pro PDGF (destičkový růstový faktor), b-RAF, KIT a FLT-3.

Studie III. fáze klinického zkoušení AXIS porovnává účinnost a bezpečnost axitinibu a sorafenibu u 723 pacientů s metastatickým renálním karcinomem v rámci 2. linie léčby – u pacientů došlo k progresy onemocnění po jedné předcházející systémové léčbě (sunitinib nebo cytokiny nebo bevacizumab + interferon-a nebo temsirolimus. V roce 2011 byla publikována první data. Medián přežití bez progrese (PFS – progression- free survival), podle hodnocení nezávislé komise, byl delší u pacientů léčených axitinibem než při léčbě sorafenibem – 6,7 měsíce pro axitinib vs. 4,7 měsíce pro sorafenib (HR [hazard ratio]: 0,655; 95% CI: 0,544–0,812; p < 0,0001).

Studie AXIS stále probíhá a aktuálně investigátory byla publikována nová data o PFS, míře objektivních odpovědí, o bezpečnosti léčby a kvalitě života pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky