Pět let biologicky cílené léčby u nemocného s adenokarcinomem plic

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Šárka Trhlíková 1
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. 1
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. 2
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D. 3
MUDr. Dagmar Slípková4
Autoři - působiště: 1 Klinika TRN FN, Plzeň
2 Radiodiagnostické oddělení FN, Plzeň
3 Šiklův patologicko-anatomický ústav FN, Plzeň
4 Oddělení nukleární medicíny FN, Plzeň

Souhrn

Gefitinib (Iressa) je jednou z možností biologicky cílené léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Řadí se mezi inhibitory tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). V České republice je od r. 2009 schválena úhrada pro 1. linii léčby nemocných s lokálně pokročilým nebo metastazujícím NSCLC s aktivačními mutacemi genu pro EGFR.

Pro mnohobuněčné organismy je nezbytná možnost komunikace, která je zprostředkována vazbou ligandu na specifický receptor na povrchu buňky. Pro proliferaci buněk je důležitý epidermální růstový faktor (EGF) a jeho receptor (EGFR). Po vazbě EGF, dosud přítomného v podobě monomeru, dojde k dimerizaci. Tím se aktivuje vnitřní doména receptoru s tyrosinkinázovou aktivitou a proběhne autofosforylace tyrosinu, která je počátečním krokem k celé řadě nitrobuněčných pochodů vedoucích k proliferaci buněk. Velmi zjednodušeně řečeno, při vzniku nádoru dochází buď ke zvýšené produkci růstového faktoru vlastními buňkami (buňky samy sebe podporují v růstu), nebo k nadměrné syntéze receptoru a jeho prezentaci na povrchu buněk (což je umožněno amplifikací genu pro daný receptor). Proliferace buněk se vymyká kontrole. Právě membránové receptory jsou cílem nové, tzv. biologicky cílené terapie, při níž účinné látky těchto léků mají zabránit aktivaci receptoru a přenosu signálu v buňce. Gefitinib zasahuje do tohoto procesu na intracelulární úrovni, kde inhibuje tyrosinkinázu, čímž se přeruší proliferace, invaze, angiogeneze a metastazování.

Před indikací gefitinibu v 1. linii léčby vyšetřujeme gen pro EGFR, resp. jeho pozitivní mutaci v exonu 19 a 21 (TKI senzitivní EGFR mutace), které jsou prediktorem senzitivity nádoru k této terapii. Klinické znaky jako kouření, histologie, pohlaví nebo etnikum nejsou spolehlivým prediktivním faktorem.

Gefitinib je podáván 1x denně ústy ve formě tablet, event. ve formě roztoku, který připravíme rozpuštěním tablety ve vodě. Nejvyšší plazmatické koncentrace dosahuje za 3–7 hodin po podání, poločas vylučování je 41 hodin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky