Postavení gefitinibu v léčbě 1. linie nemalobuněčného karcinomu plic

Supplementum: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic, gefitinib, molekulárně cílená léčba, aktivační mutace EGFR

Souhrn

Gefitinib je perorální reverzibilní nízkomolekulární inhibitor tyrosinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). Ve studiích I. fáze bylo zjištěno, že denní doporučená dávka gefitinibu je 250 mg. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou akneiformní vyrážka, průjem a nevolnost. Příznivé výsledky s gefitinibem získané v časných studiích II. fáze nebyly potvrzeny rozsáhlými studiemi III. fáze v neselektovaném souboru nemocných s NSCLC. Následné zjištění, že přítomnost somatických mutací v kinázové doméně genu pro EGFR silně koreluje se zvýšenou četností odpovědí na podávání tyrosinkinázových inhibitorů EGFR, vedlo k rychlému uspořádání studií II. a III. fáze s gefitinibem v 1. linii léčby NSCLC s mutovaným EGFR. Výsledky těchto studií prokázaly takovou účinnost gefitinibu, že byl přijat jako standardní léčba 1. linie u nemocných s pokročilým NSCLC nesoucím aktivační mutaci EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky