Molekulární diagnostika u kolorektálního karcinomu

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Ing. Mgr. Libor Staněk
Autoři - působiště: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, Praha

Kolorektální karcinom (CRC) patří celosvětově mezi nejčastější nádorová onemocnění. Přibližně 20 % všech CRC je familiárních, asi 5–10 % se vyvíjí v rámci autosomálně dominantních syndromů nádorové predispozice, zejména familiární adenomatózní polypózy (FAP) a hereditárního nonpolypózního kolorektálního karcinomu (HNPCC) neboli Lynchova syndromu. Léčebné možnosti u kolorektálního karcinomu kromě standardních, dlouhodobě známých a zavedených postupů, jako je chirurgická léčba, chemoterapie a radioterapie, zahrnují i moderní postupy cílené (biologické) léčby. Využití těchto metod v běžné léčebné praxi navazuje na výzkum a rozvoj poznatků týkajících se molekulární podstaty nádorů. Tento druh léčby je specifický právě cíleností, která vychází z molekulárních charakteristik každého jednotlivého nádoru. Pro správnou indikaci některých prostředků tohoto typu léčby je u každého konkrétního pacienta a nádoru zapotřebí znát stav dalších příslušných parametrů, obecně označovaných jako biomarkery. Hodnocení těchto biomarkerů – prediktorů odpovědi na léčbu – je náplní prediktivní patologie. Prediktivní patologie využívá nejrůznější metodologické postupy, zahrnující metody imunohistochemické a molekulárně biologické. Prvním krokem v testování je výběr vhodné tkáně pro analýzu, který může provést pouze kvalifikovaný patolog. Tento výběr zahrnuje kromě zhodnocení přítomnosti a vitality nádorové tkáně i přibližné stanovení množství nádorové populace v poměru k nenádorovým buňkám. Otázkou také je, zda u pacienta s CRC testovat primární nádor, nebo metastázu. Touto problematikou se v minulosti zabývalo několik studií, které prokázaly poměrně vysokou shodu v mutačním stavu klíčových genů kaskády EGFR mezi primárním nádorem a metastázou do jater. Celková shoda byla pro KRAS 93 %, pro BRAF 98 % a pro PIK3CA 92 %. Nicméně recentní studie zjistily mezi primárními a metastatickými nádory poměrně výrazné genetické rozdíly, a genetická heterogenita byla nalezena i v rámci jednotlivého typu nádoru. Vzhledem k výskytu chromosomální instability, která je přítomna u většiny CRC, neustále dochází k selektování nových klonů nádorových buněk s různými molekulárními alteracemi. Ukazuje se, že jeden specifický klon nádorových buněk může jevit větší tendenci k metastazování, a tento klon nemusí být v případě analýzy primárního nádoru zastižen. S ohledem na uvedená fakta se tedy zdá být vhodnější testovat tkáň z metastatického ložiska (pokud je dostupná) než primární nádor. V současné době však obecně rutinně probíhá testování primárního nádoru; pouze pokud je materiál z primárního nádoru nedostupný, testuje se metastáza. Závazný postup nicméně v současné době neexistuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky