Adjuvantní léčba u karcinomu tlustého střeva

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: MUDr. Eugen Kubala
Autoři - působiště: Klinika onkologie a radioterapie FN, Hradec Králové

Kolorektální karcinom (CRC) patří v současné době k nejčastěji se vyskytujícím tumorům. Jeho roční incidence činí 10,1 % ze všech nádorů a podle Světové zdravotnické organizace způsobí kolem 500 000 úmrtí ročně. Až u 40 % pacientů je diagnostikován v pozdním IV. stadiu, kdy je možnost záchrany pacienta prakticky nulová. CRC nejvíce postihuje populaci starší 50 let v hospodářsky vyspělých zemích především v Evropě a Americe, přičemž se vyskytuje u obou obě pohlaví stejným dílem. Hlavní příčinou CRC je nadměrný kalorický příjem a tučná strava s nízkým obsahem vlákniny. Mezi rizikové faktory patří výskyt CRC v rodinné anamnéze, přítomnost polypů v tlustém střevě, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc a některá vrozená onemocnění. Podle dostupných statistických údajů má 30 ze 100 pacientů s diagnostikovaným CRC již pokročilé onemocnění, u 25 se jedná o metastazující CRC a 5 má lokálně pokročilý neresekabilní CRC. Ze 100 pacientů 70 podstoupí chirurgickou onkologickou léčbu, která vede k úspěchu u 45 pacientů, ale u 25 dojde přes veškerou léčbu, včetně adjuvantní, k recidivě onemocnění.

Odhalení a přečtení lidského genomu přineslo příslib nového rozvoje léčby nádorů včetně léčby kolorektálního karcinomu. Tento objev umožnil vyvinutí nových léčebných postupů, zahrnujících nové léky, biologickou a cílenou léčbu, a také rozvoj imunoterapie a nových protilátek. Biologická léčba je dnes považována za průlomový postup v terapii nádorových onemocnění včetně CRC. U některých nádorů, jako je HER-pozitivní karcinom prsu nebo gastrointestinální stromální tumor (GIST), je biologická léčba vysoce účinná.

Jak se ale odrazily všechny tyto nové přístupy v adjuvantní léčbě kolorektálního karcinomu? Pro která stadia onemocnění je vhodná adjuvantní léčba, a kteří pacienti z ní tak mají skutečný prospěch? Jaké látky zařazené do adjuvantní léčby jsou skutečně inovativní? Jsou naše negativní zkušenosti s biologickou léčbou v adjuvantní léčbě CRC dostatečně podložené znalostmi, abychom mohli prohlásit, že není jednoznačně vhodná pro adjuvantní léčbu CRC? A konečně je zde v současné době hodně diskutovaná otázka věkového omezení podávání adjuvantní léčby u CRC. V následujícím textu se pokusím na tyto otázky odpovědět s podporou dosud známých poznatků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky