Příspěvek onkologa k léčbě jaterních metastáz

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. *
prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.**
Autoři - působiště: * Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ, Praha
** Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Játra jsou nejčastějším sídlem metastatického procesu kolorektálního karcinomu (CRC). Jaterní metastázy se vyvinou v průběhu choroby (metachronní metastázy) u 50–60 % nemocných s pokročilým CRC a v 15–25 % jsou metastázy prokázány již při iniciální diagnóze (synchronní metastázy). U 20–35 % nemocných je metastatický proces lokalizován pouze v játrech.2 U 20–25 % nemocných jsou jaterní metastázy chirurgicky resekabilní a dalších 10–15 % se stane resekabilními po chemoterapii (konverzní neoadjuvantní systémová léčba). Při nárůstu počtu nemocných, u kterých je provedena resekce jaterních metastáz, se pětileté přežití pohybuje od 45 % do 60 %. Cílem chirurgické intervence je odstranění všech metastatických lézí s negativními okraji (R0 resekce). Hodnocení R0 resekce není tak striktní jako v minulosti. V rozsáhlé analýze nebyly prokázány rozdíly v pětiletém přežití nebo četnosti recidiv při volných okrajích od 1 do 4 mm, od 5 do 9 mm nebo ≥ 10 mm. Pouze u pacientů s pozitivními okraji bylo horší přežití a vyšší četnost recidiv. Nejistota dosáhnout čistých resekčních okrajů není striktní kontraindikací resekce, i když R0 resekce zůstává stále hlavním cílem při chirurgické intervenci. Definice chirurgické resekability se v průběhu posledních dvou desetiletí značně změnila. Po samostatném chirurgickém odstranění se do pěti let až u 55–65 % pacientů objeví recidiva onemocnění a je žádoucí doplnit chirurgický výkon léčbou farmakologickou.4 Zařazení systémové léčby prokazatelně přispívá ke snížení výskytu recidiv. V multicentrické analýze bylo prokázáno, že chemoterapie (předoperační nebo pooperační) významně prodlužuje přežití bez recidivy onemocnění (RFS – relaps-free survival) (HR: 0,56; CI: 0,33–0,65) při mediánu doby do recidivy 16,3 měsíce a pětiletém přežití 56,7 %.

Resekce jaterních metastáz je součástí standardní léčebné strategie. Při nevhodném postupu bez chirurgické intervence může nemocný přijít o šanci na vyléčení. Obdobně nezařazení farmakologické léčby může nepříznivě ovlivnit léčebný výsledek.

Výběr a načasování optimální systémové léčby (chemoterapie a cílená biologická léčba) nebyly doposud určeny. Vzhledem k rozmanitosti klinických situací a heterogenitě nádorů lze stanovit jen obecné principy. Je všeobecně přijatým konsensem, že léčebný postup by měl určit multidisciplinární tým. Léčebné postupy jsou stanoveny individuálně a je velmi složité pro tuto oblast léčby navrhnout a zorganizovat klinické randomizované studie III. fáze. Léčebná strategie proto většinou vychází z výsledků klinických studií II. fáze a retrospektivních analýz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky