Individualizace léčby nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem – současný stav a výhledy

Monografie: Kolorektální karcinom / 2013 (Obsah)
Rubrika: Monografie
Obor:
Autoři: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Michal Vočka
MUDr. Patrik Georgiev
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, IPVZ, Praha

V posledních 20 letech byl zaznamenán významný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu (CRC). Medián přežití pacientů s metastazujícím onemocněním (mCRC), který činil při podpůrné léčbě zaměřené na symptomy 3−6 měsíců, po zavedení fluoropyrimidinů až 12 měsíců, dosahuje v současnosti u vybraných skupin nemocných až 30 měsíců. U téměř 70 % nemocných jsou aplikovány minimálně dvě linie protinádorové léčby pro metastazující onemocnění. Z pohledu protinádorové farmakoterapie bylo během posledních desetiletí zavedeno do léčby mCRC celkem devět nových protinádorových léků, z toho kromě cytostatik (irinotecan, oxaliplatina, capecitabin, S1) jsou to tzv. cílené biologické léky s antiangiogenním účinkem bevacizumab a aflibercept, monoklonální protilátky proti receptorům pro epidermální růstový faktor (EGFR) cetuximab a panitumumab a tyrosinkinázový inhibitor regorafenib. Významný podíl na zlepšení léčebných výsledků mají nové chirurgické přístupy a nové lokálně ablační metody (radiofrekvenční ablace, stereotaktická radioterapie, selektivní metabolická radioterapie a další).

Kombinace léčebných modalit je cestou k prodloužení období bez recidivy onemocnění a dlouhodobé kontrole nádorové nemoci. Předpokladem pro volbu správného komplexního přístupu pro každé stadium onemocnění je mezioborový přístup s respektováním individuality každého nemocného. Nový rozměr cílené farmakoterapie spočívá v individualizaci léčby pro každého pacienta a pro každý nádor nejen na základě molekulární (genové) charakteristiky nádorové choroby, ale též na základě genové výbavy každého pacienta. Necílená aplikace u nesprávně vybraných nemocných může vést nejen k neúčinnosti a zbytečnému výskytu nežádoucích účinků, ale i k promeškání času pro podání účinné léčby a zbytečné finanční zátěži. Cesta ke zlepšení léčebných výsledků spočívá ve správné identifikaci skupin nemocných, u nichž bude vybraná léčba přínosem, a eliminaci nemocných, kteří takovou léčbu vůbec nepotřebují nebo pro které nebude prospěšná. Léčba mCRC je modelovým příkladem personalizovaného přístupu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky