Inovace v léčbě plicní arteriální hypertenze

Kompletní znění článku: Stáhnout PDF
Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Kardiologie

Souhrn

Současná úroveň poznatků vyžaduje, aby při posuzování účinnosti léčby plicní arteriální hypertenze (PAH) byly hodnoceny nejen funkční a hemodynamické parametry, ale také klinické zlepšení. To lze definovat jako dobu do první příhody související se zhoršením stavu, včetně mortality.

Studie SERAPHIN byla první dlouhodobá morbi-mortalitní studie u nemocných s PAH. Prokázala účinnost macitentanu, nového duálního antagonisty endotelinových receptorů (ERA), na zmírnění příznaků PAH, snížení morbidity, mortality a zlepšení kvality života.

Při léčbě závažné PAH je nepostradatelný derivát prostacyklinu epoprostenol. Omezení spojená s jeho praktickou aplikací daná teplotní nestabilitou překonává nový termostabilní epoprostenol, u něhož byla prokázána stejná účinnost a bezpečnost, a navíc lepší kvalita života nemocných. To vše zaznělo na 8. sympoziu Pracovní skupiny plicní cirkulace České kardiologické společnosti 17. ledna 2014 ve Špindlerově Mlýně v přednáškách prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc. (Komplexní kardiovaskulární centrum VFN Praha), doc. MUDr. Pavla Jansy, Ph.D. (Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky VFN a 1. LF UK, Praha) a MUDr. Davida Ambrože (II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie, VFN a 1. LF UK, Praha).

Kompletní znení článku

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky