Zkušenosti se současnými možnostmi terapie linagliptinem u pacientky s diagnózou diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Jana Psottová
Autoři - působiště: Diabetologie Slunečná, Praha 10

Souhrn

Počet pacientů s diabetes mellitus (DM) se v celosvětovém měřítku odhaduje kolem 347 milionů. Přes 90 % pacientů trpí DM 2. typu. V České republice je nově diagnostikováno více než padesát tisíc případů tohoto onemocnění ročně. Zůstává velká skupina léčených pacientů, u kterých se nám bohužel nedaří dosáhnout cílových hodnot ani uspokojivé kompenzace.

Léčba nemocných s DM 2. typu představuje problém nejen u nás, ale i ve světě. Onemocnění je charakteristické různorodostí a chronicitou, což je dáno jeho podkladem, a neexistuje tudíž jednoznačný léčebný postup. V terapeutické rozvaze musíme brát v úvahu individualitu pacienta, doporučení odborníků, osobní klinickou zkušenost, eventuálně zkušenosti z léčebných postupů založených na důkazech a klinických studiích. Stále hledáme ideální lék pro terapii DM.

Téměř pět let máme k dispozici novou moderní skupinu perorálních antidiabetik pro pacienty s diagnózou DM 2. typu – inhibitory dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4) neboli gliptiny. Tyto léky inhibují enzymatickou aktivitu DPP-4, což vede ke zvýšení endogenních koncentrací enterohormonů peptidu podobného glukagonu (glukagon-like peptid – GLP-1) a gastrického inhibičního peptidu (GIP). Tyto peptidy jsou označovány jako inkretiny a jsou to hormony uvolňované ze střeva do krevního řečiště po stimulaci střevní sliznice potravou. Inkretiny způsobují zvýšení inzulinové sekrece a snižují sekreci hyperglykemizujícího glukagonu, a mají tak zásadní podíl na udržení normální glukózové homeostázy. Jsou inaktivovány DPP-4, enzymem, který je lokalizován na povrchu buněk, a to v průběhu několika minut. Inhibitory DPP-4 zpomalují degradaci přirozených inkretinů, a tím zvyšují jejich účinek.

V současnosti je v terapeutické praxi využíváno pět inhibitorů DPP-4: sitagliptin (Merck), vildalgliptin (Novartis), saxagliptin (BSM/Astra Zeneca), alogliptin (Takeda) a linagliptin (Boehringer Ingelheim/Eli Lilly). V České republice jsou k dnešnímu dni používány všechny kromě aloglitinu. V pořadí, jak jsou vyjmenovány, byly uvedeny na trh a dle toho se odvíjí délka zkušeností v antidiabetické léčbě. Jednotlivé gliptiny se liší chemickou strukturou, distribucí, trváním účinku, metabolismem, cestou eliminace, selektivitou apod. Všechny inhibitory DPP-4 zlepšují kompenzaci diabetu, snižují preprandiální a postprandiální glykemii a hodnotu glykovaného hemoglobinu. Ve snaze dozvědět se co nejvíce o této lékové skupině bylo provedeno mnoho klinických studií, které porovnávaly pozitiva a negativa vůči sobě navzájem. K dispozici jsou již porovnání inhibitorů DPP-4 s glifloziny.

Pro linagliptin je charakteristické podání v jedné denní dávce pro všechny pacienty. Protože je linagliptin vylučován ledvinami jen zcela minimálně, není třeba žádné redukce dávky při renálním onemocnění. Současně nejsou známy žádné klinicky významné lékové interakce. Co se týká kardiovaskulární bezpečnosti, probíhají dvě velké studie s touto tematikou: CARMELINA, do které je zařazeno 8 300 pacientů a je zaměřená na kardiovaskulární a renální výsledky (linagliptin vs. kontola placebem), a CAROLINA, kde jsou u 6 300 pacientů sledovány kardiovaskulární výsledky léčby linagliptinem vs. glimepiridem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky