Účinnost roflumilastu u fenotypu s častými exacerbacemi chronické obstrukční plicní nemoci

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažnou příčinou morbidity a mortality. Tato chronická a progresivní choroba je často zhoršována akutními exacerbacemi. Exacerbace je definována jako akutní stav, při kterém dojde ke zhoršení pacientových dýchacích obtíží nad rámec normálních denních odchylek. Toto zhoršení může vyžadovat úpravu medikace.

Exacerbace CHOPN jsou spojeny se zvýšenou intenzitou zánětu dýchacích cest a systémového zánětu, což je provázeno rychlým poklesem FEV1 a je nejvýraznější u pacientů s častými exacerbacemi. Pacienti s častými exacerbacemi mají zvýšenou hladinu zánětu, což může přispívat k vyšší citlivosti těchto pacientů vůči exacerbacím. Výsledky studie ECLIPSE ukázaly, že pacienti s častými exacerbacemi se vyznačují zřetelně odlišným fenotypem, jenž může být určen podle historie výskytu exacerbací v anamnéze.

Výskyt exacerbací CHOPN může být snížen několika zásahy (očkování proti chřipce, zanechání kouření) a podáváním léků (dlouhodobě působící β2-agonisté [LABA], anticholinergika, inhalační kortikosteroidy), nebo jejich kombinacemi.

V klinických studiích byl prokázán účinek roflumilastu, vysoce selektivního inhibitoru fosfodiesterázy-4 (PDE-4), na snižování frekvence exacerbací a zlepšení plicních funkcí. Vzhledem k mechanismu účinků inhibitorů PDE-4, spočívajícímu především ve snižování intenzity zánětu, by léčba roflumilastem mohla být přínosem zejména u pacientů s fenotypem s častými exacerbacemi CHOPN.

Souvislost mezi počtem exacerbací a zvýšením intenzity zánětu dýchacích cest vedla k předpokladu, že roflumilast by mohl být specificky účinný u fenotypu s častými exacerbacemi.

Komentář ke studii

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky