Dlouhodobá bezpečnost a účinnost aclidinium bromidu podávaného 2x denně u pacientů s CHOPN

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je čtvrtou nejčastější příčinou smrti na světě a je spojena se značnou ekonomickou a sociální zátěží související se zvýšenými náklady na zdravotní péči a ztracenou pracovní produktivitou. K omezení příznaků a zlepšení zdravotního stavu a funkce plic u pacientů s CHOPN slouží především inhalační bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem. Tuto léčbu proto doporučují směrnice GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) k účinnému zvládání nemoci.

Aclidinium je nový inhalační dlouhodobě působící muskarinový antagonista (LAMA – long-acting muscarinic antagonist) určený k udržovací léčbě CHOPN. V krátkodobých studiích (do 6 měsíců) byla prokázána jeho účinnost a bezpečnost. Aclidinium se v plazmě rychle hydrolyzuje butyrylcholinesterázou na neaktivní metabolity bez účasti cytochromu P450 nebo sérového albuminu, důsledkem čehož je nízký výskyt systémových nežádoucích účinků (NÚ) a malá pravděpodobnost mezilékových interakcí. Vzhledem k heterogenitě CHOPN a prevalenci polyfarmacie u pacientů s CHOPN se jeví možnost použití aclidinia jako další účinné léčebné volby s dobrým bezpečnostním profilem a s omezeným potenciálem pro lékové interakce jako cenná.

Vzhledem k přetrvávajícímu omezení proudění vzduchu v plicích při CHOPN je pro dobré zvládání nemoci důležitá taková udržovací léčba, jež je dobře snášena a jejíž účinnost se dlouhodobě udržuje. Proto je důležité otestovat účinky dlouhodobé léčby aclidiniem s podrobným zhodnocením jeho profilu bezpečnosti a účinnosti.

Komentář ke studii

MUDr. Viktor Kašák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky