Účinnost a snášenlivost léčby vildagliptinem ve 2. linii v porovnání s jinými perorálními antidiabetiky u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie EDGE

Číslo: 1 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

K dosažení potřebné kontroly glykemie je u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu nutná kromě úpravy životosprávy též kombinační léčba různými antidiabetiky. Je ovšem nutno včas rozpoznat selhání léčby 1. linie, aby byl glykovaný hemoglobin (HbA1c, tzv. průměrný nebo dlouhodobý cukr) udržen v mezích doporučovaných směrnicemi k prevenci dlouhodobých komplikací. Podle nejnovějších doporučení by se měl výběr léčby provádět na základě účinnosti, snášenlivosti, dlouhodobé bezpečnosti a nákladů, a také podle preferencí, potřeb a hodnotových měřítek pacienta. Randomizované kontrolované klinické studie, z nichž pochází většina údajů o účinnosti a snášenlivosti, však neodpovídají běžné klinické praxi, kde je výběr léčby 2. linie určen charakteristikou pacienta, nikoliv náhodným výběrem. Narůstají tedy požadavky na provedení studií probíhajících v podmínkách běžné praxe, které by přinášely údaje o účinnosti léčiv bez přísných zařazovacích a vylučovacích kritérií a dalších podmínek, jež omezují obecnou platnost výsledků. Předkládaná zpráva popisuje prospektivní jednoletou observační studii EDGE z běžné praxe, probíhající v různých zemích po celém světě. Studie byla zaměřena na účinnost a snášenlivost vildagliptinu, inhibitor dipeptidylpeptidázy-4 (DPP-4), který byl přidáván k monoterapii některým perorálním antidiabetikem (PAD), v porovnání s kteroukoliv kombinací dvou PAD (s výjimkou přidání jiného inhibitoru DPP-4).

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky