Zkušenost s vyšším dávkováním tigecyklinu v léčbě pneumonie a flegmóny u hematologického pacienta ve febrilní neutropenii

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc. *
MUDr. Lenka Kupidlovská **
Autoři - působiště: * I. interní klinika hematologie VFN a 1. LF UK, Praha
** Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Febrilní neutropenie je častou komplikací protinádorové léčby hematologických malignit. Standardní algoritmy empirické antibiotické léčby vycházejí z individuální situace na jednotlivých pracovištích a odrážejí především stav rezistence. V posledních letech se setkáváme s nárůstem počtu multirezistentních bakterií, jak gramnegativních (G–), tak grampozitivních (G+). Z těchto důvodů jsme nuceni v léčbě nosokomiálních infekcí častěji používat jiná antibiotika (ATB), mezi něž patří některá starší (colistin), nebo jejich moderní deriváty, jako např. tigecyklin (TGC), derivát tetracyklinu.

TGC podobně jako tetracyklin působí bakteriostaticky, inhibuje syntézu proteinů bakterií vazbou na ribosomální podjednotku 30S, avšak jeho vazba je 5–10krát silnější, a je tedy účinnější. U bakterií čeledi Enterobacteriaceae produkujících širokospektré b-laktamázy je z hlediska MIC (minimální inhibiční koncentrace) dokonce 4–256krát účinnější než doxycyklin,  a velmi významné je zjištění, že mezi TGC a jinými ATB účinnými proti těmto kmenům není zkřížená rezistence.

Velmi široké spektrum účinku zahrnuje G+ i G– bakterie, anaeroby a intracelulární bakterie Z G– bakterií patří do tohoto spektra Escherichia coli (ESCO), Klebsiella pneumoniae (KLPN), Serratia marcescens (SEMA), Enterobacter sp., Citrobacter sp. a další fermentující tyčky včetně kmenů produkujících širokospektré β-laktamázy a karbapenemázy. Z nefermentujících tyček vykazuje dobrou citlivost Acinetobacter baumannii (ACB), Stenotrophomonas maltophilia (STMA), z G– anaerobů Bacteroides fragilis. Do spektra účinku však nepatří Pseudomonas aeruginosa (PSAE) a Proteus spp., Providencia spp. a Morganella spp.

TGC je účinný proti citlivým i multirezistentním (MDR) G+ patogenům, jako jsou např. methicillin-rezistentní kmeny Staphylococcus aureus (MRSA) a Staphylococcus epidermidis (MRSE), vancomycin-rezistentní Enterococcus faecium (VRE) či penicilin-rezistentní Streptococcus pneumoniae (PRSP). Z intracelulárních bakterií jsou citlivé Mycoplasma spp., Chlamydia spp., a Legionella spp.). In vitro jsou citlivé také G+ anaerobní kmeny bakterií včetně Clostridium difficile.

TGC dokáže překonat dva klíčové mechanismy rezistence vůči tetracyklinu – jednak ribosomální ochranu a jednak efluxní pumpu. Tato jeho schopnost spolu se širokým spektrem účinku je podstatou významného využití TGC v hematoonkologii. Vzhledem k tomu, že PSAE nepatří do spektra účinnosti, nehodí se TGC v monoterapii do 1. linie empirické léčby, ale je využíván především v kombinaci s protipseudomonádovými ATB (β-laktamová ATB, ciprofloxacin a aminoglykosidy)  právě u refrakterních infekcí, způsobených rezistentními kmeny bakterií, event. jejich směsí.

V následující kazuistice uvádíme naše zkušenosti s TGC v kombinační léčbě pacientky ve febrilní neutropenii komplikované septickým šokem. TGC byl podáván až jako lék 3. řady ve vyšší dávce 100 mg 2x denně, neboť podle literárních údajů vykazuje TGC ve vyšší dávce lepší účinek, a nehrozí tak riziko možného selhání léčby při nedosažení účinné terapeutické hladiny.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky