Afatinib v 1. linii léčby pokročilého plicního karcinomu

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), afatinib, receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), inhibitor tyrosinkinázy

Souhrn

Plicní karcinom je hlavní příčinou úmrtí na zhoubné nádory, přičemž většina nemocných přichází s metastatickým stadiem IV. V tomto stadiu spočívá terapie hlavně v paliativní systémové léčbě. Standardem u všech adenokarcinomů by mělo být vyšetření molekulárního profilu aktivačních mutací EGFR, protože při pozitivitě této mutace vede cílená léčba některým z nízkomolekulárních tyrosinkinázových inhibitorů (gefitinib, erlotinib, afatinib) k dosažení přibližně 60 % léčebných odpovědí a významně prodlužuje přežití. Afatinib je nový selektivní ireverzibilní inhibitor nejen EGFR, ale celé rodiny ErbB. Ve dvou randomizovaných studiích prokázal významně lepší účinnost ve smyslu vyššího počtu léčebných odpovědí a prodloužení doby do progrese v rozmezí 11,1–13,8 měsíce, podle předdefinovaných diagnostických podskupin, v porovnání se standardní cytostatickou kombinací založenou na cisplatině. Na základě toho byl registrován k podávání u nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem s aktivačními mutacemi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) dosud neléčených inhibitory tyrosinkinázy EGFR. Probíhají studie srovnávající afatinib s jinými inhibitory tyrosinkinázy EGFR.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky