Kombinace docetaxelu s nintedanibem v porovnání s docetaxelem a placebem u pacientů s předtím již léčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie III. fáze LUME-Lung 1

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom plic je celosvětově hlavní příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. U většiny pacientů je diagnostikován ve fázi pokročilého nebo metastatického onemocnění, a přestože u přibližně 70 % pacientů je zpočátku dosahováno klinické remise nebo stabilizace onemocnění léčbou 1. linie platinovými cytostatiky, téměř u všech posléze onemocnění progreduje a je nutno nasadit léčbu 2. linie. V současné době je ve 2. linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC – non-small-cell lung cancer) schválena monoterapie docetaxelem, erlotinibem nebo pemetrexedem. Výsledky však jsou neuspokojivé, a ani několik zkoumaných nových látek dosud nepřineslo zlepšení celkového přežívání. Jsou tedy intenzivně hledány další nové účinné léčebné postupy ve 2. linii pro pacienty s NSCLC.

Nintedanib (dříve BIBF 1120) je silný perorální inhibitor angiokinázy, jenž působí na proangiogenní dráhy zprostředkované VEGFR 1–3, receptory fibroblastového růstového faktoru (FGFR) 1–3 a receptory destičkového růstového faktoru (PDGFR) α a β. Inhibuje též kinázy receptorů RET a FLT3 a rovněž skupiny Src. V preklinických studiích nintedanib oddaloval nebo zastavoval růst nádorů, v klinických studiích se projevoval jeho protinádorový účinek u pacientů se solidními nádory, včetně NSCLC. Vzhledem k omezeným interakcím s jinými léky a nepřítomnosti interakcí s enzymy CYP450 jsou možné kombinace nintedanibu s cytotoxickými chemoterapeutiky, jako jsou docetaxel nebo pemetrexed. Kombinace nintedanibu s pemetrexedem byla zkoumána ve studii III. fáze LUME-Lung 2 ve 2. linii léčby pacientů s neskvamózním NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky