Postavení chemoterapie v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty s progresí po léčbě docetaxelem – doporučení expertů

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení léčby docetaxelem jako standardu v první linii chemoterapie u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC – castration-resistant prostate cancer) přineslo zcela novou klinickou potřebu – stanovení postupu po ukončení léčby docetaxelem. Randomizované studie III. fáze, v nichž bylo zkoumáno použití cabazitaxelu (CBZ) nebo abirateron acetátu (AA), obou v kombinaci s prednisonem, nebo enzalutamidu (ENZ), v této situaci ukázaly významný přínos pro dobu přežívání pacientů (OS – overall survival). Po léčbě kombinací CBZ + prednison se prodloužil medián OS v porovnání s kombinací mitoxantron + prednison – 15,1 vs. 12,7 měsíce s poměrem rizik (HR – hazard ratio) 0,7 (p < 0,0001). Po léčbě kombinací AA + prednison byl medián OS 14,8 vs. 10,9 měsíce (HR: 0,65; p < 0,001) a po léčbě ENZ dosáhl medián OS 18,4 měsíce (vs. 13,6 měsíce; HR: 0,63; p < 0,001). S použitím nových léčiv však vyvstaly otázky o nejvhodnější volbě léčby nebo nejvhodnějším pořadí léčiv ve 2. linii léčby při progresi po léčbě docetaxelem. Definice CRPC zahrnuje široké spektrum diagnóz, vždy však s progresí nádoru (biologickou nebo klinickou) i přes snížení koncentrace testosteronu v séru na 1,7 mmol/l (50 ng/dl) a méně. Kritéria progrese podle PCWG2 (Prostate Cancer Clinical Trials Working Group) zahrnují ještě zvýšené koncentrace PSA a radiografické a scintigrafické nálezy.

Gallardo a spol. se pokusili shrnout ve své práci kritéria, která by mohla vést k výběru léčebného postupu ve 2. linii léčby metastatického CRPC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky