Porovnání výsledků léčby everolimem, temsirolimem a sorafenibem ve 2. linii léčby metastatického karcinomu ledviny v USA

Číslo: 2 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom ledviny (RCC – renal cell carcinoma) je ve Spojených státech amerických častou malignitou (60 000 nových případů a více než 10 000 úmrtí v roce 2012). Přibližně u jedné třetiny případů RCC se rozvíjí metastatické onemocnění (mRCC), jehož léčba se rychle změnila od roku 2005 v souvislosti se zavedením cílených léčiv, jako jsou inhibitory tyrosinkinázy (TKI – tyrosine kinase inhibitors) sorafenib, sunitinib, pazopanib a axitinib, a inhibitory cílového receptoru pro rapamycin u savců (mTOR – mammalian target of rapamycin) temsirolimus a everolimus. Tyto cílené léky vykazují v klinických studiích prodloužení doby do progrese onemocnění (PFS – progression- free survival) v porovnání s kontrolními skupinami pacientů a staly se standardem péče u nemocných s mRCC.

Řada TKI je účinných v 1. linii léčby, a toto jejich použití je zakotveno do léčebných algoritmů. Naneštěstí se však obvykle v průběhu 6–11 měsíců rozvíjí rezistence a u většiny pacientů se nasazuje postupně několik linií cílené léčby. V současné době není shoda v tom, jak vybírat následnou léčbu. V minulých třech letech byly nejčastěji ve 2. linii při léčbě mRCC v USA předepisovány everolimus, temsirolimus a sorafenib. Pro použití everolimu po TKI uznávají směrnice NCCN (National Comprehensive Cancer Network) důkazy 1. úrovně, temsirolimus a sorafenib jsou doporučovány na základě důkazů 2. úrovně. V registračních studiích pro everolimus, temsirolimus a sorafenib bylo porovnáváno jejich použití s nejlepší podpůrnou péčí, avšak údajů z přímého porovnání mezi těmito léky ve 2. linii je zatím málo. Výsledky porovnání mezi jednotlivými třídami léků nemohou být zobecňovány pro jednotlivé látky, neboť účinnost jednotlivých látek v rámci třídy může být rozdílná. Zkušenosti a výsledky z klinické praxe mohou doplňovat důkazy z randomizovaných, velmi přísně řízených klinických studií s omezenými homogenními kohortami.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky