Roflumilast a dušnost u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie
Autoři: Prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Dušnost je hlavním příznakem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), a je vedle testování plicních funkcí a exacerbací důležitým sledovaným parametrem při hodnocení odpovědi na léčbu. Inhibitor fosfodiesterázy- 4 roflumilast prokázal ve dvou jednoročních studiích malé, ale klinicky významné ovlivnění dušnosti, měřené s použitím TCI (Transition Dyspnoea Index).

V červnu 2014 byla publikována v časopise International Journal of COPD zajímavá práce pod vedením profesora Rennarda s názvem Roflumilast and dyspnea in patients with moderate to very severe chronic obstructive pulmonary disease: a pooled analysis of four clinical trials. Jedná se o komplexní retrospektivní analýzu čtyř studií s roflumilastem s cílem potvrzení vlivu roflumilastu na zmírnění dušnosti u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou formou CHOPN.

Analýza zahrnovala 5 595 pacientů, kteří byli sledováni ve čtyřech jednoročních multicentrických dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studiích III. fáze. Jednalo se o studie M2-111, M2-112, M2-124 a M2-125 s podáváním roflumilastu v dávce 500 μg 1x denně, které měly různé primární cíle.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky