Je změna 6MWD prognostickým ukazatelem u plicní hypertenze?

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Využití zátěžového testu šestiminutové chůze (6MWD) nabízí rychlé a finančně šetrné zjištění pacientovy výkonnosti. Změna v ušlé vzdálenosti byla donedávna běžně využívána jako primárně hodnocený ukazatel účinnosti nastavené léčby v placebem kontrolovaných studiích u nemocných s plicní hypertenzí (PAH), a současně tak byla podkladem pro registraci léčiva na základě jeho účinnosti. Přesto dosud nebyl jednoznačně stanoven vztah mezi změnou 6MWD a progresí PAH. Nově se však dle metaanalýzy 22 randomizovaných klinických studií (n = 3 112) ukazuje, že dosažená změna v PAH bohužel nikterak nekoreluje s přežíváním nemocných, hospitalizací, progresí onemocnění či potřebou zavedení záchranné léčby. Odborníci se proto shodují, že změna 6MWD má pouze menší význam, což ostatně podporují i závěry dvouleté studie ARIES, ve které sice bylo vlivem 12týdenní léčby dosaženo změny 6MWD, ovšem bez vztahu ke dvouletému přežívání. Závěrem 4. světového sympozia o plicní hypertenzi je doporučení užívání kompozitního klinického ukazatele (morbidita + mortalita) jakožto primárního ukazatele účinnosti (vhodnost tohoto ukazatele potvrzuje recentní studie SERAPHIN – studie III. fáze poukazující na výrazné snížení tohoto ukazatele při léčbě macitentanem oproti placebu o 45 % [p < 0,001]), jenž by navíc mohl být doplněn sledováním zhoršení symptomů hypertenze. Vlastní změna 6MWD je pak doporučována k hodnocení jako sekundární ukazatel účinnosti, odrážející vztah mezi léčbou a tolerovanou zátěží.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky