Pirfenidon u idiopatické plicní fibrózy

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Ve dvou dosavadních studiích III. fáze klinického testování vedlo perorální podávání pirfenidonu ke zpomalení progrese onemocnění, vyjádřenému změnou vitální kapacity a usilovné vitální kapacity (FVC), nicméně ve třetí studii takto příznivých výsledků bohužel nebylo dosaženo (n = 555). V rámci její post-hoc analýzy však byl zaznamenán výrazně nižší počet nemocných s výrazným poklesem FVC i počet úmrtí. Výrazně vyšší byl i počet nemocných, u kterých nedošlo k žádnému poklesu FVC (p < 0,001). Pirfenidon navíc zpomaloval pokles v šestiminutovém testu chůze (p = 0,04) a prodlužoval přežívání bez známek progrese (p < 0,001). Signifikantní rozdíl nicméně nebyl zaznamenán v dušnosti, celkové mortalitě ani v mortalitě v důsledku plicní fibrózy. Analýzou výsledků všech tří studií byly obě hodnocené mortality nižší ve prospěch pirfenidonu. Jeho podávání přitom bylo nemocnými dobře snášeno, s četnějším výskytem pouze gastrointestinálních či skeletálních nežádoucích účinků, které však nevedly k ukončení léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky