Dlouhodobé vysazení inzulinu po transplantaci pankreatu u diabetiků 1. typu

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dle vyjádření Americké diabetologické společnosti (ADA) je možné u diabetiků 1. typu poměrně spolehlivě dosáhnout dlouhodobé úspěšnosti při samotné transplantaci pankreatu, tedy nikoliv pouze při intenzivněji zkoumané současné transplantaci pankreatu a ledviny z důvodu rozvinuté diabetické nefropatie. Proti samostatné transplantaci pankreatu prozatím stála obava z rizika možných nefrotoxických účinků následně nutně podávané imunosupresivní léčby. Pro nemocného po transplantaci je přitom kritický především první rok, během něhož se prakticky rozhodne o jeho další prognóze. V souboru 34 osob (průměrný věk 37 let, průměrné trvání diabetu 1. typu: 24 měsíce) bylo při desetiletém sledování dosaženo nezávislosti na zevní dodávce inzulinu v 65 %. Imunosuprese zahrnovala basiliximab a vysokou dávku kortikosteroidu s následným podáváním mykofenolát mofetilu, tacrolimu a nízkou udržovací dávkou kortikosteroidu. U uvedeného procenta osob nezávislých na dodávce exogenního inzulinu byla glykemie nalačno 96 mg/dl ve srovnání s 230 mg/dl před transplantací; analogicky poklesla i hodnota glykovaného hemoglobinu z 8,3 % na 5,8 % (p < 0,001 pro obě srovnání), a naopak výrazně vzrostla hladina C-peptidu z 0,08 ng/ml na 2,8 ng/ml (p < 0,001). Klinicky významný byl jistě i pokles koncentrace celkového cholesterolu ze 193 mg/dl (p < 0,001) i LDL-cholesterolu ze 128 mg/dl na 95 mg/dl (p < 0,001). Změny v krevním tlaku, hodnotách HDL-cholesterolu či triacylglycerolemie nedosáhly statisticky významného rozdílu, ovšem signifikantně se zlepšila ejekční frakce levé komory z 54,1 % na 58,9 % (p < 0,01), a to pravděpodobně jako nepřímý korelát lepší kontroly glykemie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky