Vliv adalimumabu na pracovní nestabilitu u nemocných s revmatoidní artritidou

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

U nemocných s časnou revmatoidní artritidou se zvýšeným rizikem ztráty zaměstnání nabízí léčba adalimumabem v kombinaci s methotrexátem (ADA + MTX) výrazný přínos ve smyslu snížení pracovní nestability. Jde o závěr nedávné post-hoc analýzy údajů nemocných se vstupním skóre RA-WIS ≥ 10 ze studií OPTIMA a PROWD s odstupem 26, resp. 24 týdnů. Pracovní nestabilita a produktivita práce byly hodnoceny pomocí stupnice pracovní nestability při revmatoidní artritidě (RA-WIS – RA-Work Instability Scale), resp. pomocí Dotazníku narušení pracovní produktivity a aktivity (WPAI – Work Productivity and Activity Impairment). V okamžiku zahájení studie bylo zaměstnáno 320 z 1 032 osob ve studii OPTIMA a 124 ze 148 ve studii PROWD, při skóre RA-WIS ≥ 10, přičemž v obou studiích pacienti vykazovali vysokou aktivitu onemocnění, a byli tedy ve výrazném riziku ztráty zaměstnání. Ve studii OPTIMA bylo kombinační léčbou dosaženo v porovnání s podáváním methotrexátu a placeba (MTX + PBO) významně (p < 0,05) většího zlepšení na stupnici RA-WIS (průměrná změna –7,22 vs. –5,23). Signifikantně (p < 0,05) častěji bylo při tomto přístupu zaznamenáno zlepšení ve ≥ 1 kategorii rizika (58 % vs. 47 %), a tito pacienti také dosáhli zlepšení o ≥ 5 (55 % vs. 43 %), ≥ 7 (47 % vs. 35 %) a ≥ 9 (42 % vs. 26 %) bodů skóre WIS; analogických závěrů bylo dosaženo i ve studii PROWD. Dle výrazné korelace změn RA-WIS s ukazateli intenzity onemocnění lze konstatovat, že porucha funkce i aktivita onemocnění jsou provázeny pracovní nestabilitou, což ostatně dále podporují výsledky studie OPTIMA, v níž kombinační léčba v porovnání s výchozím stavem výrazně měnila hodnotu narušení aktivity, prezentismu a celkového narušení práce (–32,0 vs. –23,7; –24,6 vs. –17,1; resp. –27.3 vs. –18,3) v porovnání s léčbou PBO + MTX.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky