Alirocumab v léčbě familiární hypercholesterolemie: studie ODYSSEY

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená proti PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), zamýšlená k léčbě vysoké koncentrace LDL-cholesterolu. Aktuálně byla prezentována uspořádání s ní prováděných studií III. fáze klinického testování v rámci programu ODYSSEY u nemocných s heterozygotní familiární hypercholesterolemií (heFH). Studie FH I, FH II a HIGH FH jsou multicentrické mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie s více než 800 osobami s heFH, u kterých podávání statinů v maximální tolerované dávce po dobu delší než 4 týdny nevedlo k dostatečnému poklesu LDL-cholesterolu. Nemocní jsou randomizováni v poměru 2 : 1 k subkutánnímu podávání alirocumabu nebo placeba (1 ml) každé dva týdny po dobu 78 týdnů. Ve studiích FH I a II bude zvýšena dávka alirocumabu z původních 75 mg na 150 mg ve 12. týdnu v případě, že se během iniciálních osmi týdnů nepodaří snížit hodnotu LDL-cholesterolu pod 70 mg/dl (1,8 mmol/l). Ve studii HIGH FH budou nemocní po celou dobu trvání studie užívat dávku 150 mg každé dva týdny. Účinnost i bezpečnost budou kriticky zhodnoceny ve 24. týdnu od vstupu do studie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky