Statiny nesnižují riziko exacerbací u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí

Číslo: 4 / 2014 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

O statinech se dnes již nediskutuje zdaleka jen v souvislosti s jejich hypocholesterolemizujícími účinky, ale stále častěji je poukazováno i na jejich účinky nesouvisející s ovlivněním koncentrace cholesterolu. Mimo jiné tak byly prezentovány závěry, že podávání statinů může snižovat četnost a závažnost exacerbací, hospitalizací, či dokonce mortalitu u nemocných s CHOPN, což se aktuálně snažili ověřit autoři studie STATCOPE. Šlo o randomizovanou studii kontrolovanou placebem, v níž jako účinná látka byl podáván simvastatin (40 mg/den). Celkem bylo sledováno 885 osob po průměrnou dobu 641 dnů. Dle očekávání měly osoby užívající statin na konci studie nižší koncentrace cholesterolu, ovšem počet exacerbací se mezi oběma rameny studie výrazně nelišil – 1,36 ± 1,61 vs. 1,39 ± 1,73 (p = 0,54). Rozdílný nebyl ani počet dní do první exacerbace, a sice 223 dnů vs. 231 dnů (p = 0,34). Přínos léčby statinem se tedy v této indikaci bohužel nepotvrdil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky